STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „DOBRA EKONOMIA”

PREAMBUŁA

Spółdzielnia Socjalna „DOBRA EKONOMIA” prowadzi wspólną działalność gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działa w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomaga osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzi także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Socjalna „DOBRA EKONOMIA”. Zwana jest w dalszej części tego statutu Spółdzielnią.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Bartoszyce.
 • 2

Spółdzielnia ma osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.), w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do spółdzielni socjalnej stosuje się przepisy ustawy dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. nr 30 z 1982r. poz. 210, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz niniejszego statutu.

 • 3
 1. Terenem działalności spółdzielni jest terytorium RP i zagranica.
 2. Czas trwania spółdzielni jest nieokreślony.

 

CZĘŚĆ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

 • 4
 1. Spółdzielnia prowadzi następującą działalność nieodpłatną w sferze pożytku publicznego:
  • przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę członków.
  • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna oraz reintegracja zawodowa,
  • podejmowanie działań mających za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  • działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
  • prowadzenie działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego,
  • działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).,
  • działania naukowe i naukowo-techniczne a także oświatowa,
  • kształcenie studentów,
  • działalność kulturalna,
  • kultury fizycznej i sportu,
  • ochrona środowiska,
  • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
  • dobroczynności,
  • ochrona zdrowia,
  • pomoc społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.
 2. Spółdzielnia może powoływać i prowadzić Kluby Integracji Społecznej.

 • 5
 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z Produkcja obuwia
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów

Z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

 

30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich

I cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona

W wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona

W wyspecjalizowanych sklepach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo

I programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe

W radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.00.Z Działalność weterynaryjna
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

I rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.D Działalność paramedyczna
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 1. W przypadku gdy, którakolwiek z działalności wskazanych w ust. 1 będzie wymagać koncesji, zezwolenia, pozwolenia właściwych władz Spółdzielnia zobowiązuje się do ich uzyskania przed rozpoczęciem takiej działalności .
 • 6

Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

 • 7

Zmiany statutu spółdzielni wymagają uchwały walnego zgromadzenia większością 2/3 głosów.

 

CZĘŚĆ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 8
 1. Członkiem Spółdzielni mogą być
  • osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.- Dz. U. Nr 99 poz. 1001, o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001),
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.) – posiadające pełną zdolność do czynności prawnej
 2. Członkiem spółdzielni może być także każda osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ograniczenie to nastąpiło w czasie trwania członkostwa, a osoba ta odpowiada przewidzianym wyżej wymaganiom.
 3. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd Spółdzielni.
 4. Prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.
 5. Członkostwo w spółdzielni mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w ust. 1., jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni w stan likwidacji.
 6. Po upływie roku od zarejestrowania Spółdzielni członkostwo w spółdzielni mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
 • 9

Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków oraz nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) członków.

 • 10
 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji oraz odbycie okresu kandydackiego przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację. Na deklaracji powinny się znaleźć również czytelne podpisy dwóch członków spółdzielni, którzy rekomendują przystępującego do Spółdzielni.
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni uzależnione jest od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa 12 miesięcy z możliwością jego skrócenia przez Zarząd Spółdzielni. Nie dotyczy członków założycieli Spółdzielni.
 4. W czasie trwania okresu kandydackiego, zakres praw i obowiązków wynikających ze świadczenia przez kandydata pracy na rzecz Spółdzielni kształtują:
  • przepisy prawa pracy lub przepisy Kodeksu cywilnego, w przypadku kiedy kandydat uczestniczy w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię,
  • przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), jeżeli kandydat uczestniczy w działalności określonej w §4 niniejszego statutu.
 5. O zakwalifikowaniu osoby do odbycia okresu kandydackiego, na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków decyduje Zarząd Spółdzielni.
 6. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszystkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
 7. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
 8. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.
 • 11
 1. Członków przyjmuje do Spółdzielni Zarząd Spółdzielni.
 2. O przyjęciu lub odmowie Zarząd Spółdzielni powiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 2 tygodni od daty podjęcia uchwały podając w nim również uzasadnienie.
 3. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu.
 • 12

Członek Spółdzielni ma prawo do:

 1. brania udziału w walnych zgromadzeniach,
 2. wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni,
 3. zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie,
 4. wynagrodzenia bieżącego za swoją pracę zgodnie z regulaminem wynagradzania
 5. świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem korzystania ze świadczeń socjalnych,
 6. korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 7. uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość,
 8. wglądu do rejestru członków, protokołów walnego zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,
 9. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
 10. prawo do zaskarżania uchwał,
 11. prawo do podziału majątku spółdzielni po likwidacji zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych
 • 13

Członek Spółdzielni ma obowiązek:

 1. uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,
 2. stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
 3. wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie,
 4. podjęcia i świadczenia pracy lub usług w ramach wolontariatu w Spółdzielni
 5. dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,
 6. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w stosunku do innych członków Spółdzielni.
 • 14

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

 1. wystąpienia członka ze Spółdzielni,
 2. wykluczenia członka,
 3. śmierci członka,
 4. wykreślenia członka.
 • 15
 1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej do Zarządu.
 2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i kończy się ostatniego dnia 3 miesiąca.
 3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 • 16
 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub
  z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

  • w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, działania na szkodę spółdzielni;
  • z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.
 3. Wykreślenie członka z rejestru członków spółdzielni może mieć miejsce tylko w wypadku, gdy:
  • członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię,
  • członek utracił zdolność do czynności prawnych,
  • utracił bez swojej winy kwalifikacje, które umożliwiały przyjęcie go w poczet członków;
  • został skazany przez sąd powszechny za przestępstwo w okresie członkostwa,
  • członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy.
 4. Postanowienia ust. 3 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.
 5. Do okresu, o którym mowa w ust.3 pkt a nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.
 • 17

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

 1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego

zgromadzenia;

 1. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały

walnego zgromadzenia.

 • 18

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 • 19

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

CZĘŚĆ IV

ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI

 • 20
 1. Członek może być zatrudniony w Spółdzielni na podstawie:
  • spółdzielczej umowy o pracę,
  • umowy o pracę,
  • umowy o pracę nakładczą,
  • umowy zlecenie,
  • umowy o dzieło
 2. Członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni.
 3. W razie nienawiązania stosunku pracy z winy spółdzielni, członek może dochodzić przez cały czas trwania członkostwa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę. Niezależnie od tego może on, w ciągu roku od dnia powstania członkostwa, dochodzić odszkodowania według przepisów prawa cywilnego.
 4. W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków.
 5. Za pracę w spółdzielni członek spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie bieżące.
 6. Wynagrodzenie bieżące członka korzysta z ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.
 7. Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa na podstawie, której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.
 8. Członek zatrudniony w Spółdzielni nie może podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.
 • 21

Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w §8 pkt 1 niniejszego statutu, nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.

 

CZĘŚĆ V

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELCZE

 • 22

Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Walne Zgromadzenie. Przed podjęciem uchwały
o wykluczeniu lub wykreśleniu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

 • 23
 1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. Termin do wniesienia odwołania wynosi 1 miesiąc i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia
  o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania.
 2. Walne zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie 2 miesięcy od daty jego wniesienia. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.
 3. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
 • 24
 1. O uchwałach organów spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także innych niż określone w § 20 ust. 1) Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia
 2. Od uchwały każdego organu spółdzielni, w sprawach pomiędzy członkiem, a spółdzielnią, członek może odwołać się w trybie postępowania wewnątrz spółdzielczego do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 3. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu odwoławczego za pośrednictwem Zarządu,
 4. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w terminie 1 miesiąca od jego wniesienia przez zainteresowanego.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący winien być powiadomiony co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
 6. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w niniejszym statucie. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym terminie i o skutkach jego niezachowania.
 • 25
 1. Członek może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.
 2. Jeśli członek wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem powoduje przewidziane w art. 32 § 2 Prawa spółdzielczego zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.

 

 • 26

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

CZĘŚĆ VI

WPISOWE I UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE

 • 27

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

 • 28

Wpisowe wynosi minimum 50 zł i powinno być wpłacone w terminie 1 miesiąca od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 • 29
 1. Każdy członek przystępując do Spółdzielni winien zadeklarować i wpłacić przynajmniej jeden udział obowiązkowy w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia na członka. Udział obowiązkowy wynosi 100 zł.
 2. W razie nie wpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych rat.
 • 30
 1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
 • 31
 1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
 2. Zwrot tych wpłat następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.
 • 32

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w całości jednorazowo w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

 • 33
 1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
 2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni.

 

CZĘŚĆ VII

ORGANY SPÓŁDZIELNI

 • 34

Organami spółdzielni są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd.
 • 35

Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym..

 • 36

Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni, oblicza się głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

 1. Walne Zgromadzenie
 • 37

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w walnym zgromadzenie tylko osobiście. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, którym spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

 • 38

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
 2. rozpatrywanie sprawozdań zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni lub zarządu w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom zarządu
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy lub sposobu pokrycia strat
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych struktur i związków oraz występowania z nich
 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał zarządu
 10. uchwalanie zmian statutu
 11. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona
 12. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej
 13. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni
 14. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu
 15. ustanawianie pełnomocnika reprezentującego Spółdzielnię w sprawach wytoczonego powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przez członka spółdzielni lub zarząd
 16. rozpatrywanie odwołań od wykluczeń z członkostwa
 17. zatwierdzanie struktury organizacyjnej zarządu.
 • 39
 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zarząd z ważnych powodów w każdym czasie
 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków, nie mniej jednak niż 3 członków.
 • 40
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia członków spółdzielni osobiście za potwierdzeniem powiadomienia lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 2. Za zgodą członka spółdzielni wyrażoną na piśmie zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 może być dokona za pomocą poczty elektronicznej
 • 41

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu, a prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie

 • 42

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 • 43

Należy zachować wymaganie kwalifikowanej większości głosów w następujących przypadkach:

 1. zmiana statutu – 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 2. połączenie i podzielenie spółdzielni – 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 3. wykluczenia członka – połowa oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 4. postawienia spółdzielni w stan likwidacji – 3/4 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 5. przywrócenia działalności spółdzielni postawionej poprzednio w stan likwidacji – uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • 44

Głosowanie w walnym zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów spółdzielni.

 • 45

Na żądanie 2/3 członków obecnych na walnym zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad.

 • 46

Z posiedzenia walnego zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący walnego zgromadzenia i sekretarz

 • 47

Protokół winien zawierać: stwierdzenie, że walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał, streszczenie przebiegu obrad, dokładną treść podjętych uchwał z podaniem wyników i sposobu głosowania.

 

 1. Zarząd
 • 48
 1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Spółdzielni a w szczególności:
  • Bieżące kierowanie sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Spółdzielni.
  • Opracowanie projektów planów działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni.
  • Reprezentowanie Spółdzielni w Sądach, urzędach i wobec osób trzecich, zawieranie umów
   w imieniu Spółdzielni, w granicach jej statutowej działalności.
  • Przyjmowanie członków Spółdzielni.
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników na podstawie przepisów prawa pracy.
  • Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.
  • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Spółdzielni.
  • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
  • Proponowanie zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni.
  • Podejmowanie nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia decyzji w sprawie nabycia i zbycia składników majątkowych.
  • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej stanu organizacyjnego i gospodarczego.
  • Prowadzenie biura Spółdzielni oraz jej rejestrów, ksiąg i rachunków.
  • Prowadzenie merytorycznej i organizacyjno-technicznej obsługi organów Spółdzielni.
  • Podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionych koniecznością gospodarczą, na podstawie upoważnienia przez Walne Zgromadzenie.
  • Wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień Statutu.
  • 49

Zarząd składa się z trzech osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybranych przez walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

 • 50
 1. Zarząd wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 2. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło się absolutorium. Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie.
 3. Uzasadnienie na piśmie powinno być doręczone wraz z odwołaniem, w ciągu 7 dni od o dnia podjęcia takiej uchwały.
 • 51
 1. Członek Zarządu wybierany przez Walne Zgromadzenie, może być zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu.
 2. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.
 • 52

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

 

 1. Przepisy wspólne Walnego Zgromadzenia i Zarządu
 • 53
 1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji.
 2. Na pisemny wniosek członka zarządu Walne Zgromadzenie może uchylić na czas określony zakaz, o którym mowa w ust. 1. Wniosek członka zarządu powinien zawierać co najmniej: rodzaj planowanej do podjęcia działalności, pomioty osoby współpracujące, okres prowadzenia działalności konkurencyjnej.
 3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w ciągu jednego miesiąca i decyzja Walnego Zgromadzenia wymaga uzasadnienia na piśmie.
 4. Od decyzji negatywnej Walnego Zgromadzenia członkowi zarządu przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

 

CZĘŚĆ VIII

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 • 56

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której rodzaje zostały wymienione w § 4 niniejszego statutu, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

 • 57

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 • 58

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

 1. fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
 2. fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy lub innych organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. fundusz inwestycyjny,
 4. fundusz statutowy,
 5. fundusz wkładowy.
 • 59

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową.

 • 60

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:

 1. zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%
 2. cele, o których mowa w art. 2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r.art.10 p.1 -nie mniej niż 40%
 3. fundusz inwestycyjny.
 • 61

Działalność spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi, dotacjami i innymi środkami finansowymi.

 • 62
 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym w spółdzielni jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku Zarząd sporządza bilans oraz rachunek wyników, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.
 3. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.
 4. W latach, w których zgodnie z wymogami statutu przeprowadzone jest lustracyjne badanie legalności, gospodarności i rzetelności działania spółdzielni, do rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego należy obowiązkowo dołączyć opinię biegłego rewidenta.
 5. Roczne sprawozdania spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, Zarząd podaje do wiadomości członkom spółdzielni poprzez wyłożenie w lokalu spółdzielni, co najmniej 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, w celu umożliwienia zapoznania się z tym.
 • 63

Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, a w następnej kolejności z funduszu udziałowego.

 

CZĘŚĆ IX

LUSTRACJA

 • 64

Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata.

 • 65
 1. Lustracja obejmuje badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działania spółdzielni.
 2. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, lub 1/5 członków spółdzielni. Lustrator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy. Zarząd przedstawia protokoły lustracji Walnemu Zgromadzeniu, a na żądanie członka obowiązany jest udostępnić protokoły do wglądu .

 

CZĘŚĆ X

ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI, PODZIAŁ, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ

 • 66

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną, na podstawnie uchwał walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni lub podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna. Uchwały Walnych Zgromadzeń w wymienionych sprawach podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 67

Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały walnego zgromadzenia, odnośnie połączenia się spółdzielni, prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Spółdzielcze”.

 • 68

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

 1. wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu.
 2. wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępstwie co najmniej dwóch tygodni.
 • 69

Związek rewizyjny ma prawo zgłoszenia do rejestru otwarcia likwidacji spółdzielni w przypadku, gdy nie uczynili tego zarząd lub likwidator.

 • 70

Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:

 1. działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu,
 2. spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,
 3. spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • 71

Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności spółdzielni zgłosić niezwłocznie do rejestru, dołączając odpis protokołu walnego zgromadzenia

 • 72

Roszczenia byłego członka (jego spadkobiercy lub następcy prawnego) do części funduszu zasobowego i innego majątku spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym jako wskazane w art. 125 § 1 pkt. 4 „Prawa Spółdzielczego” inne należności.

 • 73

Spółdzielnia zostaje postawiona w stan upadłości uchwałą walnego zgromadzenia w razie jej niewypłacalności, tj., jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania sposobu zmiany sytuacji oraz na zasadach określonych w ustawie – prawo upadłościowe.

 • 74

Niewypłacalność spółdzielni zachodzi w razie:

 1. trwałego zaprzestania płacenia długów,
 2. gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.
 • 75

W przypadku niewypłacalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności.

 • 76

Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości, pomimo uchwały Walnego Zgromadzenia o dalszym jej istnieniu.

 • 77

Do postępowania upadłościowego, oprócz przepisów ustawy Prawa Spółdzielczego, stosuje się również przepisy prawa upadłościowego.

 

CZĘŚĆ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 78

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych i inne obowiązujące akty prawne.

 • 79

Spółdzielnia zamieszcza ogłoszenie przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

 

 

Uchwalenie Statutu

Treść Statutu została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 24 maja 2012 roku a następnie zmieniona podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 21 stycznia 2014 roku.

Aktualny Statut

Aktualny KRS

Przejdź i pobierz ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości RP